REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
praktycznawiedza.pl

UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem praktycznawiedza.pl

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest firma EAGLE EYE Krzysztof Marciniak ul. Żeromskiego 33/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-253-34-21, dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: adres poczty elektronicznej e-mail biuro@praktycznawiedza.pl (zwana dalej Sprzedawcą).

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

1.Strona – serwis internetowy praktycznawiedza.pl ;

2.Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

3.Towar– produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

4.Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

5.Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6.Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sprzedawcy Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedawcę;

  1. HTTP Cookie – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę o charakterze tymczasowym, które wygasają automatycznie po pewnym czasie i w każdej chwili mogą być usunięte lub zablokowane przez użytkownika, w celu: dostosowania zawartości serwisów internetowych i aplikacji mobilnych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; tworzenia statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej, dostarczania użytkownikom treści reklamowych  dostosowanych do ich zainteresowań

8.Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

9.PayU– Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

  1. Przelewy24.pl – PayPro SA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068;

III. WYMOGI TECHNICZNE

1.W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

2.Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

3.Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

4.W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

5.W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1.Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2.Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

a.treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

b.treści zawierających informacje nieprawdziwe,

c.treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

d.treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedawca może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedawca może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

3.Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

1.Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2.Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3.Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4.Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Sprzedawcę we wszelkich formach sprzedaży.

5.Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji konieczne jest, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT).

6.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email biuro@praktycznawiedza.pl w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 7:00-15:00.

8.Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

9.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Sprzedającego.

10.Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedającemu oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email biuro@praktycznawiedza.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 7.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

  1. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności, w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 90 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

2. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

3.Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

14.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Sprzedająceg

CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

1.Ceny Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2.Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

3.Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostarczenia.

4.Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1.W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

1)płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU i przelewy24.pl, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU i przelewy24.pl

2)„płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, lub przelewy24.pl, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU, lub przelewy24.pl.

2.Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), lub 2), tj. płatności kartą, płatności on-line, powinien dokonać Płatności w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.

3.W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.

4.Płatność uznaje się za dokonaną po autoryzowaniu Płatności przez PayU, lub przelewy24.pl, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części);

5.Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU lub przelewy24.pl.

a.płatności kartą (ust. 1 pkt 1)

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

b.płatność on-line (ust. 1 pkt 2)

W przypadku dokonywania przelewu PayU, lub przelewy24.pl Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Dane Klienta, który złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

W celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego przetwarzane są następujące dane:

1)      nazwisko i imiona usługobiorcy;

2)      numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)      adres zameldowania na pobyt stały;

4)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5)      dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

6)      adresy elektroniczne usługobiorcy.

 

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (zgodnie z definicją w części II pkt 1 regulaminu). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

2.Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: EAGLE EYE Krzysztof Marciniak ul. Żeromskiego 33/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski względnie na adres email biuro@praktycznawiedza.pl, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.

4.Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182)

REKLAMACJE

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Sprzedawcy i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Sprzedawcy wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres:

EAGLE EYE
KRZYSZTOF MARCINIAK
ul. Żeromskiego 33/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

3.Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedawcę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedawca sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

4.Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

5.Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedającego (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedającego kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

Sprzedawca rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

 

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Sprzedającemu w stanie kompletnym i czystym.

6.Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta towaru lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili.

Nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę:

1)      uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

2)      uszkodzeń mechanicznych Towaru,

3)      uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

4)      uszkodzeń opisanych w karcie produktu.

7.Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

  1. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1.Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowanena adres:

EAGLE EYE
KRZYSZTOF MARCINIAK
ul. Żeromskiego 33/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

(z dopiskiem: „ZWROT”)

2.Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3.Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie nienaruszającym tej reguły. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4.Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

5.W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle Sprzedawcy Towar przesyłką za pobraniem, Sprzedawca ma prawo nie odebrać przesyłki, lub obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

6.Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Sprzedawcą.

2.Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Sprzedawca sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Sprzedawcę) uprzedził Sprzedawcę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email biuro@praktycznawiedza.pl.

3.Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4.Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

  • ·zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • ·zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • ·uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

 

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Sprzedawcę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Sprzedawcę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2017 roku.